บุคลากร

ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย
Tel.

นายทวีทรัพย์ เจือพานิช

QMR

Tel.

ดร.ณัฐฐาพร สามารถ

ผู้ควบคุมเอกสาร (DC)

Tel.

นางสาวภควรรณ คงจันตรี

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

Tel.

ดร.นภาดา วิเชียรพงษ์

ผู้จัดการฝ่ายรับรอง

Tel.

นายชุษณะ สารจิตตาภาพ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นางสาวสิรดา แก้วดี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นางสาวหทัยรัตน์ ไตรดงพลอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรอง

นายพชรพรรณ ศรีสุข

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรอง

นางสาวนันทกา วงศ์แสนสุข

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรอง

นางสาวจาริยา เซะวิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรอง