เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. นายศักดิ์เศวต เศวตเวช ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาววิภาดา ลี้ตี๋ กรรมการ และ ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ได้ประชุมพิจารณาการตัดสินรับรองครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2556 แปลงของนางจุฑามณี แน่นหนา ณ ห้องประชุมศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย (ศร.มรร.) ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์