ประวัติความเป็นมา

ศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศร.มรร.)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่รับผิดชอบในด้านการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรทางการศึกษา


     สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีการผลิตพืช GAP และผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต ปลอดภัย รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และสามารถยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตรภายในประเทศให้มีความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกอย่างยั่งยืนได้ การพัฒนาหน่วยรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัยประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงถือเป็นบทบาทหนึ่งซึ่งมีความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงจัดตั้งศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อดำเนินการให้การรับรองตามระบบการผลิตพืช GAP และจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 เพื่อให้เป็นหน่วยรับรอง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล