เมื่อวันที่ 21 ส.ค.63 เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ (ศร.มรร.) นำทีมโดย ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน ลงพื้นที่ตรวจแปลงผัก  ไฮโดรโปรนิกส์ ของคุณจุฑามณี แน่นหนา ณ ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยทีมสังเกตุการณ์  จากศูนย์ ศร.มรร. ประกอบด้วย ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์, อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช, ดร.นภาดา วิเชียรพงษ์    และทีมฝ่ายรับรอง ศร.มรร. ร่วมลงพื้นที่แปลงเพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นสู่การเป็นหน่วยตรวจรับรอง GAP