เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบรับรอง, นางปราณี สายพิณ ผู้แทนผู้บริโภค นางสาวปคุณา บุญก่อเกื้อ ผู้แทนผู้ผลิต และอาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช เลขานุการคณะกรรมการ ได้ประชุมคณะกรรมการระดับนโยบายครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย   (ศร.มรร.) ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์